Bank haqqında

Korporativ idarəetmə

 

Bankda korporativ idarəetmənin başlıca prinsipləri Kapital Bankın Korporativ İdarəetmə Kodeksində öz əksini tapmışdır. Bank dövlət orqanları, səhmdarlar, əməkdaşlar, partnyorlar və müştərilərlə münasibətləri dəstəkləyir.

Korporativ idarəetmə Bank menecerləri ilə səhmdarlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət göstərir. Bu da, öz növbəsində, Bankın bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasını təmin edir. Bankda korporativ idarəetmənin əhəmiyyətli rolunun artırılması ilə yanaşı, korporativ mədəniyyətin və korporativ etikanın inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir.

Etik normalara sadiqlik və əsas dəyərlərə inam Kapital Bankda korporativ mədəniyyətin formalaşmasına və qorunmasına xidmət göstərir.

Kapital Bankda korporativ idarəetmə və korporativ mədəniyyət haqqında daha ətraflı məlumatlarla burada tanış ola bilərsiniz.

Komitələr, Komissiyalar və Qruplar

İT və İnformasiya təhlükəsizliyi komissiyası

Bankda İT və İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsindəki proseslərin idarə olunmasında qarşıya çıxan məsələlərin operativ həlli və yarana biləcək risklərin aradan qaldırılması ilə məşğul olur.

Məlumatların idarə edilməsi komissiyası

Məsələ ilə bağlı məlumat sahələrinin sahiblərinin təyin edilməsi, sahələrarası koordinasiyanın təmin edilməsi, məlumatların idarə edilməsi ilə bağlı olaraq mübahisəli məsələlərin həll edilməsi və keyfiyyətə nəzarət edilməsi ilə məşğul olur.

İntizam Komissiyası

Komissiya Bankın işçiləri Əmək Məcəlləsi və digər hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmədikdə, hüquqlarından sui-istifadə etdikdə və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini icra etmədikdə, onların intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı İşəgötürənə təklif verilməsi barədə qərar qəbul edir.

Aktiv və Passivlərin İdarə Edilməsi Komissiyası

Bankdaxili qaydalara əsasən likvidlik və bazar risklərinin, habelə maliyyə vəsaitlərinin idarəedilməsi istiqamətlərini və hədəflərini müəyyən edir, Bankın likvidliyini və aktiv-passivlərin operativ idarəedilməsi strategiyasını müəyyənləşdirir, o cümlədən aktiv və passivlərin idarəedilməsi sahəsində Bankın gündəlik fəaliyyətinin həyata keçirilməsində İdarə Heyətinə köməklik edir.

Mərkəzi Ekspert Komissiyası

Komissiyanın əsas məqsədi Bankda sənədlərin ekspertizasını həyata keçirmək, ekspertiza işinə rəhbərlik və metodiki köməklik göstərməkdir.

Fövqəladə Hallar Komissiyası

Komissiyanın əsas məqsədi Banka məxsus, habelə Bankın istifadəsində olan ərazilərdə fövqəladə halların qarşısının alınması, habelə onların nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin təşkilindən ibarətdir.

İnvertarizasiya Komissiyası

Komissiya, Bankın əmlakının faktiki mövcudluğunun aşkar edilməsi, əmlakın faktiki mövcudluğunun mühasibat uçotu məlumatı ilə tutuşdurulması, öhdəliklərin uçotda tam əks etdirilməsinin yoxlanılması, əmlakın qiymətləndirilməsinin düzgün əks etdirilməsinin yoxlanılması, inventarizasiya tarixinə əmlakın vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılıb.

Komplayens Komissiyası

• “Kapital Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Komplayens komissiyası “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, digər hüquqi aktlar və bu Əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Komissiyanın yaranma məqsədi komplayens məsələlərinə dair müzakirələrin aparılması və operativ qərarların verilməsidir.

Maddi Motivasiya Komissiyası

Mükafatlandırma siyasətinin əsas müddəalarına və İdarə Heyətinin tövsiyələrinə əməl edilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Kredit Komissiyası

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Orta Kredit Komissiyası

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Kiçik Kredit Komissiyası

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Mikrokredit Komissiyası

Komitə Bankda kreditləşmə fəaliyyətinin (İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənmiş mikrokredit, digər mikrobiznes məhsulları və restrukturizasiya müraciətlərinə dair standart şərtlər çərçivəsində və şərtlərdən kənar müraciətlərə (faiz, müddət, komissiya, məbləğ, təminat və s) baxmaq) idarə edilməsi məqsədilə yaradılmış kollegial orqandır.

İpoteka Kredit Komissiyası

Komitənin əsas məqsədi qəbul olunmuş Kredit siyasətinə müvafiq olaraq, kredit (ipoteka kreditləri və onların restrukturizasiyaları, habelə Azərbaycan İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (AİKZF) vəsaiti hesabına ayrı-ayrı müştərilərə verilmiş ipoteka kreditlərinə münasibətdə tətbiq olunacaq restrukturizasiya) risklərinin idarə edilməsi sahəsində İdarə Heyətinə köməklik göstərməkdir.

Pərakəndə Kreditlər Komissiyası

Komitənin əsas məqsədi qəbul olunmuş Kredit siyasətinə müvafiq olaraq, kredit (dedikdə İdarə Heyəti və/və ya Müşahidə Şurası tərəfindən Komitəyə verilən səlahiyyət limitləri daxilində Komitə tərəfindən baxılan və haqqında qərar verilə bilən məbləğdə istehlak kreditləri) risklərinin idarə edilməsi sahəsində İdarə Heyətinə köməklik göstərməkdir.

Xidməti silahların idarə edilməsi komissiyası

Komissiya Bankın xidməti silah təhkim edilmiş, eləcə də gələcəkdə təhkim edilməsi nəzərdə tutulan əməkdaşlarının müvafiq bilik və bacarıqlarının yoxlanması ilə bağlı məsələləri həll etmək, əməkdaşların maarifləndirilməsi məqsədilə təlim proqramı hazırlamaq və tədris etmək, DİN-in ərazi üzrə polis orqanı əməkdaşlarının iştirakı ilə əməkdaşların bilik və bacarıqlarının yoxlanılıb qiymətləndirilməsini təmin etmək, xidməti silahı saxlamaq, gəzdirmək və təyinatı üzrə istifadə etmək hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin DİN tərəfindən verilməsi haqqında vəsadətin qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə yaradılan kollegial orqandır.

Böyük Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Audit Komitəsi

Bankda audit işini təşkil edən və Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən idarəetmə orqanıdır.

Əhədzadə Pərvin Şirəli oğlu

Bankın Audit Komitəsinin sədri

Heydərov Ramil Dadaşbala oğlu

Bankın Audit Komitəsinin üzvü

Əliyeva Svetlana Hacı qızı

Bankın Audit Komitəsinin üzvü

Satınalma Komitəsi

Satınalma siyasətinə müvafiq olaraq, Bankın vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, Bank üçün əlverişli şərtlərlə satınalma müqavilələrinin bağlanması, Bankın əmlak maraqlarının qorunması və satınalma risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı işlər görür.

İnvestisiya Komitəsi

Komitə Bankın aktivlərinin investisiya edilməsi, müxtəlif maliyyə alətlərinə yerləşdirilməsi və səmərəli idarəetmə yolu ilə faiz və ticarət (dilinq) gəliri əldə etməklə davamlı artırılması məqsədlərini daşıyır.

Təyinat və Mükafatlandırma Komitəsi

Komitə Bankın təyinat və mükafatlandırma siyasətinin prioritetlərinə nəzərən, ilkin araşdırmaların aparılması və Bankın Müşahidə Şurasına tövsiyələrin verilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Cəlal Qasımov

Mükafatlandırma Komitəsinin Sədri

Şahin Məmmədov

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Aytən Abbaslı

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Fərid Məmmədov

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Cavid Mirzəyev

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Riskləri İdarəetmə Komitəsi

Risklərin idarə edilməsi strategiyasına, siyasətinə, risk limitlərinə baxır, risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi tezliyini müəyyən edir.

Məmmədov Fərid Usad oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin Sədri

Asəf Hüseynov

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Qulaməliyev Rauf İlham oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Əhədzadə Pərvin Şirəli oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Mirzəyev Cavid Akif oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Məmmədov Emin Ağaverdi oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Səmədov Fərid Sirac oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Məmmədov Emin Yaşar oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Strategiya və Büdcə Ekspert Qrupu

Bankın Biznes Planının hazırlanmasına və icra edilməsinə öz səlahiyyəti daxilində nəzarət edir, Bankın büdcəsinin Biznes Planda müəyyən olunmuş hədəflərə uyğun tərtib olunması və effektiv icrasına dair Müşahidə Şurasına rəy və təkliflər verir.

İnsan Resursları Ekspert Qrupu

Komitə Bankın insan resursları siyasətinin prioritetlərinə nəzərən, ilkin araşdırmanın aparılması və Bankın Müşahidə Şurasına tövsiyələrin verilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

 

Audit Komitəsinin üzvləri

 

Bankda audit işini təşkil edir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə normativ-hüquqi aktlara, daxili prosedurlara, qaydalara və təlimatlara riayət olunmasına nəzarət edir, Bankda mükəmməl nəzarət sisteminin mövcudluğunun və adekvatlığının təmin edilməsində Müşahidə Şurasına və İdarə Heyətinə köməklik göstərir.

 
 

Etik davranış qaydaları

 

Bu normalar Bankda işçilərin davranış qaydalarını tənzimləyir. Bankın imicinin - nüfuzunun formalaşmasına xidmət etməklə, işçilər üçün mənəvi, etik və hüquqi dəyərləri müəyyən edir.

Etik davranış qaydaları ilk növbədə Bankda işçilərin davranışına nəzarəti təmin edir, onu peşə daxilində bir çox ixtisaslara tətbiq etməyə imkan verir və təsvir edilən normalara əməl edilməsi üçün effektiv vasitələri təklif edir.

Mənəvi dəyərlərə işçinin işdə və işdənkənar davranışı, ictimai fəaliyyəti daxildir.

Etik dəyərlərə Bankın imicinin qorunması, Bankın əmlakına münasibət və s. daxildir.

Hüquqi dəyərlərə qanunvericiliyə münasibət, bankdaxili prosedurlara əməl edilməsi, məxfi və xidməti istifadə üçün məlumatların qorunması və s. daxildir.

İşgüzar etiket - İşgüzar- professional (peşəkar) mühitdə davranış və ünsiyyətdir. İşgüzar etiket ətrafdakı insanlara hörmət və nəzakət, xeyirxahlıq və diqqət əsasında qurulur. Bankda hər bir işçi işgüzar münasibətlərdə subordinasiya qaydalarına ciddi əməl etməlidir.

 

Müştərilərə münasibət

 

Peşəkar səviyyədə xidmət

Düzgün, ədalətli və qərəzsiz münasibət

Öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsi

Müştərilər haqqında məlumatların məxfiliyinə hörmət

Müştərilərə qayğı

Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin daima təkmilləşdirilməsi və münasib qiymətlərin tətbiqi

Məhsul və xidmətlərin düzgün və qərəzsiz reklam edilməsi

Müştərinin fikirlərinə, hisslərinə və təsəvvürünə anlayışlı yanaşmalı

Onun şəxsiyyətini müsbət qəbul etməli- müştərinin çatışmazlıqlarından asılı olmayaraq onu şəxsiyyət kimi görməli və hörmətlə yanaşmalıdır

Müştəri ilə qarşılıqlı əlaqədə razılaşma əldə etmək-bir-birini anlamağa cəhd göstərmək və qarşılıqlı münasibətlərin əməkdaşlıq formasında inkişaf etdirilməsinə çalışmalı.

 
 

Rəqiblərə münasibət

 

Rəqiblərə hörmətlə yanaşmalı və qeyri-sağlam rəqabətdən qaçmalı

 

Konfidensiallıq şərtləri

 

Bu Məcəllə Bankın fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etdiyi üçün əməkdaşlar aşağıdakı məlumatların mütləq konfidensiallığını (məxfiliyini) təmin etməlidirlər:

 

Bankın şəxsi xarakterli məlumatları

Bank sirri ilə bağlı qaydalar

Bankın müştəriləri haqqında məlumatlar

Bankın personalı haqqında məlumatlar

Vəzifə mövqeyinə görə Bankın işçisinə məlum olan və ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatlar və s.

Yenilənib: 10.04.2023